Regulamin

Na początek dowcip:

– Jak skutecznie zniechęcić kogoś do zakupów w Internecie?
– Dać mu do przeczytania regulamin.

Wiem – raczej średnio śmieszny. Ale wiem też, że wiele osób nie czyta regulaminów, właśnie dlatego, że są długie, nudne i napisane językiem prawniczym. Przyznam ze wstydem, że i mi się też to zdarza: choć przecież na każdym kroku zachęcam do ostrożności (zwłaszcza przy w budowie i zakupie działki).

Dlatego pozwoliłem sobie na drobny wstęp, byś wiedział, co jest w regulaminie, a przede wszystkim czego tam na pewno nie ma:

Poniżej znajdziesz regulamin, na podstawie którego możesz zakupić moje kursy budowlane. 

Z Twojego punktu widzenia najważniejsze zapisy to:

masz możliwość zwrotu kursu

nie ma żadnych ukrytych opłat

daję Ci gwarancję otrzymania wszystkich materiałów tj. książki, checklist, arkuszy oraz dostępu do serwisu z nagraniami.

otrzymasz fakturę na której będą zaznaczone wszystkie pozycje, które składają się na ofertę kursu.

jeśli zdecydujesz się zwrócić kurs, dostaniesz pieniądze z powrotem na konto czy kartę

nie będziesz w przyszłości obciążany żadnym stałym abonamentem

przesyłka materiałów drukowanych jest bezpłatna i dotrze do Ciebie w ciągu kilku dni na podany w zamówieniu adres

kurs jest przeznaczony do użytku domowego i nie można udostępniać go w internecie

nie będziesz obciążony żadnymi innymi dodatkowymi opłatami niż koszt zakupu kursu lub kursów

w przypadku zwrotu materiałów drukowanych, musisz ponieść koszt wysyłki zwrotnej (do kilkunastu zł)

Materiały drukowane dostarczane są bezpłatnie na terenie Polski.

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony jaksiewybudowac.pl i określa:

 • zasady korzystania ze Sklepu internetowego funkcjonującego w ramach strony, 
 • zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu,
 • zasady korzystania z produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • zasady dostępu do Strony jaksiewybudowac.pl.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca –JAK SIĘ WYBUDOWAĆ SŁAWOMIR ZAJĄC z siedzibą w Henryszewie, ul. Jaśminowa 18. NIP: 522-262-5878, REGON: 140339075

   

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem jaksiewybudowac.pl
 6. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie jaksiewybudowac.pl, w którym sprzedawca prowadzi sprzedaż.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Strony i Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produktem oferowanym w Sklepie może być też zestaw określonych rzeczy czy usług.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych – umowa między Sprzedającymi a Klientem o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@jaksiewybudowac.pl
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Inteligo 50 1020 5558 1111 1277 4310 0035

 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w
  niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Strony i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty oraz dostępu do konta na Stronie, niezbędne są:

 • a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • c. włączona obsługa plików Cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony lub Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu lub Strony z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”;
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W przypadku otrzymania faktury, prosimy o podanie danych do faktury w polu “uwagi do zamówienia”.
 3. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” ,
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3

§ 7 Oferowane metody płatności oraz dostawa

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • a. Płatności elektroniczne
  • b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • c. Płatność kartą płatniczą
 2. Dostawa wszelkich materiałów dodatkowych jest bezpłatna. Dostawa odbywa się poprzez przesyłkę Pocztą Polską wysłaną na adres podany w zamówieniu. Przesyłka zostanie wysłana w ciągu maksymalnie 2-3 dni roboczych od otrzymania płatności za Zamówienie.

§ 8 Produkty

  1. Produkty dostępne w Sklepie mogą być produktami stanowiącymi oferty zbiorcze.
  2. Zakup Produktu w zakresie dostępu do strony jaksiewybudowac.pl oznacza zawarcie między Sprzedającym a Klientem oprócz Umowy Sprzedaży dodatkowo również Umowy o Dostarczaniu Treści Cyfrowych, na podstawie której Sprzedający świadczył będzie bez żadnych dodatkowych opłat Klientowi usługę dostępu do materiałów video.  
  3. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu mogą być okresowo dostępne w cenach promocyjnych lub ich cena może być obniżana przez kody rabatowe.

§ 9 Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Dostarczaniu Treści Cyfrowych między Klientem a Sprzedawcą jest jednoczesne i  następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zamówienie oraz informację o przyjęciu Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży i Umowy o Dostarczaniu Treści Cyfrowych. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą oraz Umowa o Dostarczaniu Treści Cyfrowych.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności podczas zawierania Umowy Sprzedaży i Umowy o Dostarczaniu Treści Cyfrowych – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – do 72 godzin od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – 48 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 5. Bezpłatna dostawa Produktu objętego Umową Sprzedaży odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W przypadku wysyłki poza granicę Polski może istnieć konieczność dopłaty. O konieczności dopłaty i jej wysokości Klient zostanie poinformowany po złożeniu Zamówienia i będzie miał wówczas możliwość rezygnacji z zamówienia.

§ 10 Wykonanie Umowy o Dostarczaniu Treści Cyfrowych

 1. Dostęp do Strony jaksiewybudowac.pl, o którym mowa w paragrafie 8 punkt 3, zostanie udzielony niezwłocznie po odnotowaniu przez Sprzedającego płatności za Zamówienie. W przypadku płatności elektronicznej odbywa się to automatycznie. 
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów z uzyskaniem danych dostępowych do Strony, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego, a Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu uzyskanie takich danych przez Klienta.
 3. Dostęp do Strony jaksiewybudowac.pl dla Klienta, który dokonał jego zakupu, odbywa się poprzez zalogowanie się do swojego konta w serwisie. Dane dostępowe (dane logowania) Klient otrzyma w wiadomości e-mail wysłanej przez system po odnotowaniu płatności za Zamówienie. Klient jest  zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępowych do konta i nie udostępniania ich nikomu nieuprawnionemu.
 4. Dostęp do Strony jaksiewybudowac.pl dla zalogowanych Klientów posiadających uprawnienia do zapoznania się z nagraniami wideo, umożliwia: oglądanie materiałów wideo, pobieranie materiałów udostępnionych w formie elektronicznej w ramach Produktu, zmianę hasła, przeglądanie historię zamówień.
 5. W ramach opłaty, o której mowa w paragrafie 8 punkt 3, Klient będzie miał zapewniony dostęp do Strony jaksiewybudowac.pl przynajmniej przez 2 lata od dnia zakupu. W związku z szybko zmieniającą się infrastrukturą internetową, Sprzedający nie może zagwarantować, że po tym terminie dostęp będzie odbywał się w ten sam sposób. Niemniej Klient będzie miał dalej zapewnioną dostępność materiałów. 
 6. Żeby móc korzystać ze Strony jaksiewybudowac.pl (czyli móc zapoznać się z materiałami dostępnymi na tej Stronie) Klient musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę Internetową z możliwością odtwarzania multimediów.

§ 11 Licencja

 1. Sprzedający udziela licencji na swoje Produkty, zarówno te sprzedane na podstawie Umowy Sprzedaży, jak i te, które objęte są Umową o Dostarczaniu Treści Cyfrowych
 2. W ramach licencji Klient może korzystać z wszelkich Produktów oferowanych przez Sprzedającego w następujący sposób:
  • przeglądanie materiałów wideo
  • zapoznawanie się z materiałami elektronicznymi lub formie papierowe
  • aktywne korzystanie polegające na wypełnianiu formularzy w przypadku materiałów do tego przeznaczonych jak checklisty, kalkulatory, dokumenty formularzowe itp.
 3. Zabronione są inne pola eksploatacji Produktu, w szczególności:
  • zwielokrotnianie
  • publikowanie w całości lub części gdziekolwiek (nie wyklucza prawa cytatu)
  • utrwalanie na nośnikach
  • kopiowanie na urządzenia
  • samodzielną archiwizację
  • odsprzedaż
 4. W ramach licencji Klient ma prawo do domowego, niekomercyjnego wykorzystania wszelkich udostępnionych mu przez Sprzedającego materiałów. Klient ma prawo udostępniać materiały osobom pozostającym z nim w ramach gospodarstwa domowego.

§ 12 Zwrot i prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 30 dni (dotyczy kursów “Wybór i zakup działki”, “Przygotowanie do budowy” i “Budowa domu od zera do stanu deweloperskiego: zarządzanie budową i kontrola prac”, 14 dni (dotyczy kursu “Praktyczny Kurs Montażu Wentylacji Mechanicznej” lub 7 dni (dotyczy pozostałych kursów) odstąpić od Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczaniu Treści Cyfrowych (lub od obu) bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu określonego w punkcie 1. Jeśli na odstąpieniu nie zaznaczono inaczej, przyjmuje się, że odstąpienie dotyczy zarówno Umowy Sprzedaży jak i Umowy o Dostarczaniu Treści Cyfrowych.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
  • d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. W przypadku wysyłki zwrotu za pośrednictwem Poczty Polskiej, powinien on zostać wykonany przesyłką poleconą.
  • g. wraz z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy o Dostarczaniu Treści Cyfrowych, Sprzedający zablokuje Klientowi możliwość dostępu do konta na Stronie jaksiewybudowac.pl, a tym samym dostępu do  materiałów, o których mowa w paragrafie 8 punkt 3, oraz innych udostępnianych materiałów. 
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie

§ 13 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz i usługę wolną od wad
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru bądź usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

§ 15 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz świadczenia sprzedanych usług, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.  
 3. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administrator powierza dane osobowe Klientów w następujący sposób:
  • a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi (Poczta Polska) lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym (Przelewy24, PayPal).
  • c. W przypadku Klienta, który wyrazi na to zgodę, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe (adres email, imię) usługodawcy świadczącemu usługi dostarczania systemu do obsługi mailingów (TFB Group Sp. z o.o.).
  • d. Dane osobowe Klientów są przechowywane na serwerach firmy NETMARK Systemy internetowe, ul. E. Plater 5, 33 300 Nowy Sącz
 5. Klient ma prawo: do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio była wyrażona taką zgoda, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 8. W kwestii zbierania danych, załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości stwierdza się jednak, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia w Regulaminie postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 5. Pamiętaj też proszę, że:

KAŻDA NIEPRZEWIDZIANA SYTUACJA ZAWSZE ROZSTRZYGANA JEST NA TWOJĄ KORZYŚĆ
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek inne problemy nieujęte w tym regulaminie, to pamiętaj, że każdą nieprzewidzianą sytuację rozstrzygam ZAWSZE na Twoją korzyść.

Załącznik nr 1. Wzór odstąpienia od umowy

……………………, dn. …………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta

 

……………………………………………..

……………………………………………..

Nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ……………..(podaj numer Zamówienia) zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

Odstępuję od: 

– Umowy Sprzedaży (produkty materialne) 

– Umowy o Dostarczaniu Treści Cyfrowych (produkty cyfrowe)

[niepotrzebne skreślić]

 

……………………………………………..

Podpis konsumenta